سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا شکاری – دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
کرامت اله رضایی – دانشیار دانشگاه تهران
محمدتقی گلمکانی – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق روش تقطیر با آب به کمک پیش تیمار اولتراسوند به منظور استخراج اسانس از پوست بکرایی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج حاصله با نتایج حاصل ا زروش مرسوم از نظر بازدهی و زمان استخراج ترکیب شیمیایی و کیفیت اسانس مورد مقایسه قرار گرفت میزان اسانس پوست بکرایی بدست آمده با روش تقطیر با آب به کمک پیش تیمار اولتراسوند ۰/۲۰%±۲/۲۸ و بهکمککلونجر ۰/۲۰% ±۲/۳۸ گزارش گردید ترکیبات اسانس های استخراج شده با روشهای کروماتوگرافی گازی شناساگر طیف سنج جرمی وکروماتوگرافی گازی شناساگریونیزاسیون شعله ای نیز درمورد شناسایی قرارگرفت لیمونن اصلی ترین ترکیب موجود در اسانس پوست بکرایی می باشد نتایج حاصله بیانگر این بود به کارگیری اولتراسوند همراه با تقطیر با آب به کمک کلونجر تاثیر بسزایی برروی زمان آغاز و مدت زمان نهایی استخراج اسانس درمقایسه با روش مذکور بدون پیش تیمار ایجاد نکرد .