مقاله ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: ترکیب های فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوریدزین
مقاله سیانیدین ۳- گالاکتوزید
مقاله کلروژنیک اسید
مقاله کاتچین
مقاله فنل کل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری لطفعلی
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده اسد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، میزان فنل کل، کلروژنیک اسید، کاتچین، کوئرستین، فلوریدزین، سیانیدین و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست و گوشت شش رقم سیب (Malus domestica) ایرانی شامل ارقام «گلاب کهنز»، «سیب ترش دیررس»، «قره یاپراق»، «ترکمان»، «قزل آلما» و «عباسی مشهد» و چهار رقم تجاری شامل «گلدن دلیشز»، «رد دلیشز»، «برابرن» و «فوجی» بررسی شد. رقم «فوجی» بیشترین مقدار سیانیدین ۳- گالاکتوزید (۳۷۱۱٫۹ میکروگرم بر گرم وزن تر) و رقم ‘گلاب کهنز’ بیشترین مقدار کوئرستین ۳- گالاکتوزید (۳۱۳۳٫۸ میکروگرم بر گرم وزن تر) و فلوریدزین را در پوست (۶۴۲٫۲ میکروگرم برگرم وزن تر) و رقم «قره یاپراق» بیشترین مقدار فلوریدزین گوشت (۹۸٫۱ میکروگرم بر گرم وزن تر) را نشان دادند. رقم «عباسی مشهد» بیشترین مقدار کلروژنیک اسید پوست (۲۹۸٫۱ میکروگرم بر گرم وزن تر) و گوشت (۴۸۴٫۳ میکروگرم بر گرم وزن تر) و رقم «قزل آلما» بیشترین مقدار کاتچین پوست (۲۵۵٫۲ میکروگرم بر گرم وزن تر) و «سیب ترش دیررس» بیشترین کاتچین گوشت (۷۶٫۹ میکروگرم بر گرم وزن تر) را نشان دادند. تجزیه رگرسیونی داده های فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی نشان داد که ارتباط مثبتی بین مقدار فنل کل و درصد فعالیت آنتی اکسیدانی وجود دارد. بیشترین مقدار فنل کل و بیشترین مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی در رقم «فوجی» مشاهده شد.