سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین هاونگی – مدرس دانشگاه بیرجند و مرکز تربیت معلم شهید باهنر بیرجند

چکیده:

در دهه های اخیر و خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد تغییر و تحولات عظیم در نظام زندگی و فرهنگی مردم بیش از پیش مورد توجه صاحبنظران دست اندرکاران و به ویژه مقام معظم رهبری قرارگرفته است و بدین منظور تدابیر مناسبی اندیشیده اند و راه کارهای متعددی ارائه داده اند کهیکی از بهترین راه کارها ترویج فرهنگ شهادت د رکشور است براین اساس پژوهش حاضر برای راه های تحقق فرهنگ شهادت می باشد یعنی موضوعی که می بایست امروزه به عنوان یک مساله مهم و اساسی در دستورکار مسئولان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرارگیرد دراین مقاله پس از طرح مساله مقوله هایی مثل فرهنگ شهادت، بررسی مفهوم پردازی شهادت در قران و شیوه های ترویج فرهنگ شهادت درنظام تعلیم و تربیت کشور مورد بررسی قرارگرفت در پایانمقاله ضمن جمع بندی ارائه پیشنهادات و راه حلهای کاربردی منظور شده است.