سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی د

چکیده:

امروزه راهکار منطقی برای افزایش رشد جمعیت، مسئله تأمین غذا و دستیابی به توسعه پایدار، سرمای هگذاری بر روی تحقیقات بیوتکنولوژی و بهره گیری از گیاهان تراریخته است. بدیهی است فناوری زیستی میتواند ضمن افزایش بهینه تولید محصولات کشاورزی در عرصه کشاورزی و توجه به مسائل مرتبط با محیط زیست، حفاظت پایدار اکوسیستم و کشاورزی پایدار را فراهم نماید. بنابراین استفاده درست از بیوتکنولوژی کشاورزی میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار و جلوگیری از تهدیدات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آلودگی محیط زیست، داشته باشد. لذا این مطالعه به روش مروروی- تحلیلی ضمن اشاره به ماهیت و مزایای بیوتکنولوژی، ماهیت و اهمیت گیاهان تراریخته، راهکارها و توصیههایی را جهت ترویج بیوتکنولوژی و استفاده از گیاهان تراریخته ارائه مینماید. مطابق بررسی از مهمترین مزیتهای بکارگیری گیاهان تراریخته توسط کشاورزان شامل کاهش مصرف سموم شیمیایی ، افزایش برداشت محصول از واحد سطح، کاهش هزینههای تولید و سود خالص بیشتر برای کشاورزان، حفاظت از محیط زیست و کاهش احتمال مسمومیت ناشی از عمل سمپاشی در بین کشاورزان و خانوادههای آنها میباشد