سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید مرکزی – کارشناس ارشد سرامیک پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
نسترن ریاحی – کارشناس ارشد سرامیک پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
آرش پیامی – کارشناس ارشد پلیمر، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

مقره های پرسلانی یکی از انواع رایج مقره های به کار رفته در خطوط انتقال و توزیع مـی باشـد کـه در شـکل هـا و انواع مختلف ساخته شده و بکار گرفته می شوند . یکی از عمده ترین مشکلاتی که در حین کارکرد برای مقره های مذکور رخ می دهد شکست سطحی آن ها می باشد که می تواند ناشـی از برخـورد اجـسام سـنگین، حمـل و نقـل و نصب، صاعقه و مانند آن باشد . از آنجا که تعویض مقره آسیب دیده مستلزم قطع برق در خطوط انتقال و یا توزیع می باشد، خسارات و لطمات اقتصادی زیادی در منطقه به وجـود خواهـد آمـد، لـذا تـرمیم مقـره آسـیب دیـده بـه خصوص مقره های گران قی مت مانند بوشینگ های مورد مصرف در پست ها، در محل می تواننـد مزایـای اقتـصادی فراوانی به بار آورد . مطالعه برروی انواع پلیمرهای بکار رفته در مقره نشان می دهد که لاسـتیک هـای سـیلیکون بـا توجه به خواصی چون آبگریزی، مقاومت الکتریکـی بـالا، مقاومـت مناسـب در برابـر خـوردگی هـ ای شـیمیایی و زیست محیطی در بازه وسیعی از دما به همراه ویسکوزیته مناسب و قابلیت هوا پخت شدن در زمانی کوتـاه، آن هـا را به یکی از بهترین مواد جهت ترمیم و یا ساخت مقره تبدیل نموده است .