مقاله ترمیم فراموشی القا شده با اتانول توسط باکتری Basilus subtilis پروبیوتیک بومی ایران در رت های نر نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ترمیم فراموشی القا شده با اتانول توسط باکتری Basilus subtilis پروبیوتیک بومی ایران در رت های نر نژاد ویستار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراموشی
مقاله باسیلوس سوبتیلیس
مقاله اتانول
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدیدی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: پاک پور بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسیاری از یافته های دانشمندان مشخص شده است که اتانول منجر به القا فراموشی و یا تخریب حافظه بدست آمده می شود. پروبیوتیک ها مکمل های غذایی و دارویی تهیه شده از میکروارگانیسم های زنده می باشند که با بهبود تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدی بر روی میزبان (انسان یا حیوان) اعمال می کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر، باسیلوس سوبتسلیس، پروبیوتیک بومی جدا شده از مرغداری-های اراک بر یادگیری احترازی غیرفعال موش صحرایی بود. در این تحقیق از ۹۶ موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم استفاده شد. برای القا فراموشی از اتانول به صورت تزریق درون صفاقی قبل از آزمون استفاده شد و همچنین گاواژ موش ها، ۰٫۱ میلی لیتر بافر فسفات (PBS) حاوی ۱۰۹ ml/cfu به تنهایی یا همراه با باسیلوس سوبتیلیس به مدت ۸ هفته، صورت گرفت. آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی غیر فعال انجام شد. نتایج ما مشخص کرد که تزریق درون صفاقی قبل از آزمون اتانول (۱ میلی گرم بر رت یا ۰٫۳ سی سی به ازای هر ۱۰۰ گرم رت)، منجر به فراموشی می شود. در حالیکه این فراموشی در گروه مصرف کننده پروبیوتیک (باسیلوس سوبتیلیس) بازگردانده می شود. یافته های این تحقیق نشان گر اثر افزایشی باسیلوس سوبتیلیس (B.S) پروبیوتیک بومی جدا شده از مرغداری های اراک، در یادگیری شرطی احترازی غیرفعال در موش صحرایی نر نژاد ویستاری می باشد که تزریق زیرجلدی از اتانول را دریافت کردند. این امر نشان دهنده اثر بهبودبخش پروبیوتیک های خوراکی بر حافظه و یادگیری است.