سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

التفات احمدی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاد
مهدیه ملک زاده – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

در این پژوهشاز روش ذوب تحت پرتو الکترونیEBM)بدلیل کاهشمیزان آلودگی و همگنی بسیارخوب آلیاژ برای تولید آلیاژ حافظه دارNiTiبرای اولین بار در ایران استفاده شد. پارامترهایترمودینامیکی و سینتیکی شامل دمای ذوب و مدت زمان نگهداری مذاب در بوته گرافیتی بر میزانتشکیل ترکیبات غیر استوکیومتری مانندNiTi2 ،Ni3Tiو میزان تشکیل کاربیدTiC)مورد بررسی قرارگرفت. آلیاژNiTiدر سه دمای۱۳۵۰، ۱۳۸۰ و ۱۴۲۰ درجه سانتیگراد در زمانهای مختلف با استفاده ازسیستم پرتو الکترونی با کاتد توخالی ذوب مجدد گردید. نتایج داده های سینتیکی نشان داد که واکنشبوته با مذاب آلیاژ حافظه دارNiTiدارای معادله سینتیکی مرتبه اول با انرژی فعالسازیبرابر۲۲۵٫۸kJ/mol است.