مقاله ترس و اضطراب ناشی از درمان های دندانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۸۳ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: ترس و اضطراب ناشی از درمان های دندانپزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله ترس
مقاله دندان پزشکی
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاقوتی خراسانی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سیستانی فتحیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اضطراب و ترس از درمان های دندان پزشکی همیشه جزو عوامل مهم اجتناب از درمان دندان پزشکی بوده اند که عامل مهمی در عدم تشخیص و درمان به موقع مشکلات دندانی است. این مطالعه با هدف تعیین ترس و اضطراب ناشی از درمان های دندان پزشکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شده است. نمرات حاصل از پرسشنامه استاندارد به همراه سایر اطلاعات مربوط به سن، جنس، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی، سال ورود به دانشگاه، سابقه مراجعه به مطب دندانپزشکی، سابقه بیماری جسمی و روانی و اضطراب از درمان های دندان پزشکی در گذشته، در محیط SPSS-15 تجزیه و تحلیل شده و از آزمون Chi-square در انجام مقایسات کمک گرفته شد.
یافته ها: در بین افراد مورد مطالعه ۱۱۰ نفر (۲۷٫۵%) دانشجوی پزشکی، ۶۷ نفر (۱۶٫۷۵%) دندان پزشکی، ۹۷ نفر (۲۴٫۲۵%) پرستاری-مامایی، ۱۲۶ نفر (۳۱٫۵%) دانشجوی در سایر رشته های پیراپزشکی مشغول به تحصیل بودند. ۲۱۸ نفر (۵۴٫۵%) افراد شرکت کننده در مطالعه زن بودند. ۳۳۳ نفر (حدود ۸۳%) از افراد ترس و ۱۶۱ نفر (حدود ۴۰%) آنها اضطراب دندان پزشکی داشتند. بر اساس رشته تحصیلی دانشجویان پزشکی بیش ترین اضطراب [۱۸ نفر (۴۲٫۹%) DAS شدید] و دانشجویان دندان پزشکی کم ترین [۴ نفر (۹٫۵%) DAS شدید] (۰٫۰۰۰۱>P)، و در مورد DFS، دانشجویان پیراپزشکی بیش ترین ترس ناشی از درمان [۸۷ نفر (۳۷٫۳%) DFS شدید] و دانشجویان دندان پزشکی کم ترین ترس [۲۵ نفر (۱۰٫۷%) DFS شدید] را داشتند (۰٫۰۰۰۱>P).
نتیجه گیری: اضطراب و ترس ناشی از دندان پزشکی در اکثر دانشجویان وجود داشت، البته کم ترین میزان ترس و اضطراب مربوط به دانشجویان دندان پزشکی بوده است.