مقاله ترس از ارزیابی منفی نوجوانان و توجه انتخابی آن ها به کلمات تهدیدکننده اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۴۲ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ترس از ارزیابی منفی نوجوانان و توجه انتخابی آن ها به کلمات تهدیدکننده اجتماعی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترس از ارزیابی منفی
مقاله اضطراب اجتماعی
مقاله توجه انتخابی
مقاله تکلیف دات- پروب
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر ترس از ارزیابی منفی بر توجه انتخابی نوجوانان است.
روش: بر اساس مقیاس ترس از ارزیابی منفی و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، ۳۰ نوجوان دارای ترس از ارزیابی منفی زیاد و ۳۰ نوجوان دارای ترس از ارزیابی منفی کم انتخاب شدند و تکلیف رایانه ای دات- پروب کلمه ای را انجام دادند.
یافته ها: نتایج تحلیل آماری نشان داد که نوجوانان دارای ترس از ارزیابی منفی زیاد، به کلمات تهدیدکننده اجتماعی اجتناب توجهی نشان می دهند، در حالی که نوجوانان دارای ترس از ارزیابی منفی کم هیچ گونه توجه انتخابی نشان ندادند.
نتیجه گیری: ترس از ارزیابی منفی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های شناختی اضطراب اجتماعی، باعث سوگیری توجه در نوجوانان می شود. در این مقاله در مورد کاربردهای درمانی نتایج بحث شده است.