سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ملودی نیرو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

عصرحاضربا خصوصیات خاص خود دگرگونیهای مختلفی را درابعاد گوناگون بوجود آورده است این دگرگونیها رسالت سازمان ها درپاسخگویی به نیازمشتریان افزایش سرعت دقت و کیفیت و ارایه خدمات حساستر نموده است چالشهای اقتصادی کاهش ذخایر و منابع و همچنین افزایش فقروبیکاری باعث شده تا توجه بخلاقیت و نوآوری و کارافرینی درسازمان ها افزون ترشود و الگوی بهره وری و توسعه سازمان ها برمبنای آن شکل گیرد درواقع سازمان با استفاده ازدو مولفه کلیدی نوآوری و کارافرینی میزان کارایی و اثربخشی خود و یا به عبارت دیگر میزان بهره وری خود را افزایش میدهد و ازاین طریق هم به حفظ بقا و پویایی خود کمک می کند و هم باعث افزایش تولید ملی ودرامد ملی خواهد شد درنتیجه کشور ازنظر اقتصادی بسوی توسعه و خودکفایی پیش خواهد رفت براین اساس مقاله حاضر درصدد است تا پس ازمروری برمفاهیم خلاقیت نوآوری کارافرینی بهره وری و مزایای خلاقیت و نوآوری درسازمان ها برمبنای یافته تحقیقات انجام شده و مزایای کارافرینی درسازمان برمبنای یافته تحقیقات انجام شده و مشکلات پیش روی سازمان ها درمورد ایجاد خلاقیت نوآوری و کارافرینی درسازمان ها ایران و ذکر تبیین ارتباط خلاقیت و نوآوری و کارافرینی با بهره وری درسازمان ها به ترسیم چارچوب آن پرداخته و برمبنای آن پیشنهاداتی را ارائه نماید.