سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساره سیاری – دانشجوی دکتری سازه های آبی
حدیث حدادی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
مجید رحیم پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سرریزهای جانبی سازه هایی هستند که درکنار یک ابراهه یا کانال نصب میشوند و زمانی که ارتفاع جریان ازتاج آن بالاتر رود جریان اضافی از روی آن عبور کرده و وارد کانال فرعی میشود مهمترین مساله دربررسی جریان روی این سازه ها تعیین میزان شدت جریان است که تاکنون محققین روابط مختلفی را روی سرریزهای مستطیلی ارایه نمودهاند درمطالعه حاضر با استفاده از مدل ازمایشگاهی سرریزهای جانبی ذوزنقه شکل برای دبی های مختلف پروفیلهای سطح یآب بالای سرریز اندازه گیری و با پروفیل محاسبه شده با استفاده از حل عددی معادلات سرریز جانبی به روش رانج کوتا مرتبه چهارمقایسه گردید ازمقایسه نتایج ازمایشگاهی مشخص گردید که دقت پیش بینی پروفیل سطح آب با استفاده از روش عددی رانج کوتای مرتبه چهارم با افزایش ارتفاع و افزایش شیب جانبی سرریز افزایش می یابد.