سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جلال الدین حجتی – کارشناس مکانیک سیالات و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

جاری سازی و اجرایی سازی استراتژ یها موضوعی است که در اکثر مد لهای برنامه ریزی استراتژیک جزء اصلی ترین بخ شهای برنامه ریزی استراتژیک محسوب م یشود. [ ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ] امری که در عالم واقع کم تر محقق شده است. این مسأله در داخل کشور نیز مبتلی به بسیاری از سازما نها از جمله نیروگا ههای کشور است. نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن چارچوبی فراهم م یکند تا نشان دهد چگونه استراتژی، دارای یهای نامشهود را به فرایند خلق ارزش مرتبط م یسازد. در این تحقیق اهتمام محقق بر این است که با ترسیم نقشه استراتژی یک نیروگاه بر قآبی گام اولی های برای پر نمودن خلأیی که در زمینه نگاه استراتژیک به مقوله ارزیابی عملکرد نیروگا ههای بر قآبی وجود دارد، برداشته شود. در این تحقیق ابتدا با مصاحبه با خبرگان نیروگا ههای بر قآبی نسبت به شناسایی استراتژ یها و اهداف استراتژیک نیروگا ههای بر قآبی اقدام شده است. در گام بعدی هر یک از اهداف استراتژیک به وجوه چهار گانه کارت امتیازی متوازن الصاق گردید. سپس با استفاده از نظرات افرادخبره و با توجه به معیارهای مد نظر در هر یک از وجوه، اهداف کلیدی استراتژیک استخراج و در پایان نقشه استراتژی یک نیروگاه بر قآبی ترسیم شده است