مقاله ترسیم شبکه های هم تالیفی حوزه طب اورژانس ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت سلامت از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ترسیم شبکه های هم تالیفی حوزه طب اورژانس ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب اورژانس
مقاله همکاری علمی
مقاله تحلیل شبکه اجتماعی
مقاله شبکه تالیف مشترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیرغفوری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زاده حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند شروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ساختار شبکه های هم تالیفی (co-authorship) از گرهها/نویسندگان و روابط بین گرهها تشکیل شده است. فنون تحلیل شبکه اجتماعی برای کشف الگوهای این روابط به کار می رود. هدف از این پژوهش، ترسیم شبکه علمی حوزه طب اورژانس ایران طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ است.
روش کار: پژوهش حاضر با استفاده از فنون تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل خوشه انجام شده است منبع گردآوری داده ها، پایگاه اطلاعاتی web of science است. گردآوری داده ها به دو صورت جستجوی موضوعی و جستجو با نام تک تک متخصصین صورت گرفت. برای تعیین الگوهای استنادی از دو شاخص، عامل تاثیر و تعداد استنادات استفاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهایHistcite ،Bibexcel و Pajek صورت گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان دادند که روند صعودی مقالات حوزه طب اورژانس، در سه سال اخیر بوده است. بیشترین همکاری بین المللی در سال ۲۰۱۱ با هفت مقاله مشاهده شد. بیشترین تعداد مقالات در سال ۲۰۱۱ با ۳۷ مقاله و بیشتیرین میزان استناد در سال ۲۰۰۷ با ۸۴ استناد بود. ترسیم شبکه حوزه طب اورژانس از هفت خوشه و شبکه متخصصین طب اورژانس از ۱۱ خوشه تشکیل شده است.
بحث: به علت بین رشته ای بودن حوزه طب اورژانس، همکاری و اشتراک دانش متخصصین طب اورژانس با متخصصین سایر رشته ها در پیشرفت این حوزه می تواند موثر واقع شود.