سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد رستمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا کاوسی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان

چکیده:

قارچهای طاقچه ای ازقارچهای بیماریزا هستند و موجب پوسیدگی چوب درختان جنگلی و درختان میوه می شوند هدف ازاین پژوهش شناسایی درختان میزبان و بررسی ترجیح میزبابی قارچهای طاقچه ای است که بدین منظور درجنگل منطقه شصت کلاته گرگان به روش تصادفی دو ترانسکت به عرض ۵۰مترپیاده و درداخل ترانسکت ها صددرصد درختانی که دارای قارچهای طاقچه ای بودند شناسایی گردید از۹ گونه قارچ شناسایی شده Fomes fomentarius با ۳۷٫۷ درصد فراوان ترین گونه قارچی بود ۵گونه درختی راش ممرز افرا بلوط انجیلی بعنوان میزبانهای قارچهای طاقچه ای شناسایی شدند که بیشترین درصد میزبانی را درخت راش با ۵۴٫۲ درصد داشت بنابرنتایج این پژوهش فراوانی قارچهای طاقچه ای با فراوانی میزبانهایشان رابطه مستقیمی دارد قارچهای طاقچه ای یکی ازشایع ترین عوامل پوسیدگی چوب درختان می باشند بنابراین شناسایی درختان میزبان و ترجیح میزبانی قارچهای طاقچه ای از اقدامات مهم درجهت برنامه ریزی مدیریت و کنترل آنها میباشد.