مقاله ترجمه و اعتباریابی «مقیاس عدم قطعیت در بیماری» در بیماران مبتلا به سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: ترجمه و اعتباریابی «مقیاس عدم قطعیت در بیماری» در بیماران مبتلا به سرطان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدم قطعیت در بیماری
مقاله MUIS-A
مقاله اعتباریابی
مقاله سرطان
مقاله تحلیل عاملی تاییدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی موسی
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: علوی مجد حمید
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم قطعیت یک مولفه عمده در تجربه بیماری است که می تواند به طور گسترده ای بر تطابق روانی و برآیندهای بیماری اثر بگذارد. عدم قطعیت در بیماری به صورت ناتوانی در تعیین معنای رویدادهای مربوط به بیماری و یا عدم توانایی پیش بینی پیامدهای بیماری تعریف می شود. هدف از انجام این مطالعه ترجمه و اعتباریابی «قیاس عدم قطعیت در بیماری میشل» (MUIS-A) و بررسی ویژگی های روان سنجی آن در بیماران مبتلا به سرطان بود. در این مطالعه، اعتبارسنجی مقیاس مذکور براساس الگوی وایلد و همکاران، در مورد ۴۲۰ بیمار مبتلا به سرطان مراجعه کننده به دو بیمارستان تهران انجام شد. مقیاس مذکور به فارسی ترجمه و به انگلیسی ترجمه برگردان شده و نظرات ویرایشی طراحان مقیاس اعمال شد. سپس ارزیابی روایی محتوی و صوری، روایی ساختار (با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی) و ثبات درونی و پایایی آزمون- بازآزمون برای نسخه فارسی انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه ۱۶ و لیزرل ۸٫۵ تحلیل شد. میانگین امتیاز MUIS-A شرکت کنندگان (۱۶٫۸) ۹۰٫۱ بود. تحلیل عاملی تاییدی به طور کلی روایی ساختار و ۴ زیر مقیاس MUIS-A را تایید کرد. پایایی ثبات ابزار در دوبار اجرای آن به فاصله ۳ هفته، r=0.91 بود. آلفای کرونباخ برای کل مقیاس MUIS-A a=0.89 و برای چهار فاکتور آن از a=0.86-0.58 به دست آمد. نسخه فارسی MUIS-A شاخص های روان سنجی خوبی داشته و می تواند در بررسی عدم قطعیت در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان استفاده شود.