سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم پوریوسف – مربی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
جواد صادقی پناه – مربی دانشگاه آزاد گنبد کاووس
رضا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رشد مستمر و روزافزون قابلیت های فناوری اطلاعات IT و تمایل اکثر بنگاه های تجاری به استفاده از این قابلیت ها موجب شده که از سیستم های فناوری اطلاعات برای گردآوری پردازش و نگهداری داده ها و گزارشگری مالی و همچنین درحسابرسی استفاده شود با توجه به نقش برجسته و دوجانبه اطلاعات درسیستم های اطلاعاتی حسابداری و حسابرسی AIS از یک طرف و درقضاوت و تصمیم گیری از طرف دیگر بررسی تاثیر تقدم و تاخر اطلاعات بربرآورد هزینه حسابرسی هدف تحقیق حاضر را دربرمیگیرد ترتیب ارایه اطلاعات تقدم و تاخر اطلاعات بردرک همبستگی اطلاعات موثر است و درنتیجه برنحوه پردازش اطلاعات و بالطبع برقضاوت و تصمیمات اتخاذ شده تاثیر می گذارند حسابرسان مورد آزمون که مدیران و شرکای سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بودند تحت آزمون برآورد هزینه حسابرسی قرار گرفتند این آزمون براساس پرسشنامه ای مشتمل براطلاعات گردآوری شده جهت تعیین هزینه حسابرسی ۶ شرکت فرضی می باشد. این اطلاعات بصورتی درپرسشنامه طراحی شده اند که بخشی از آنها باراطلاعاتی جهت افزایش برآوردهزینه حسابرسی هزینه کاه یا و بخشی دیگر بار اطلاعاتی جهت کاهش برآورد هزینه حسابرسی هزینه افزا یا + را القا می کنند