سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید پارسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده:

مسئله فطرت یکی از مسائلی است که دراین زمان مورد توجه مکاتب علمی و فلسفی می باشد و هرمکتبی به نسبت مبنای فلسفی خود دراین باره اظهار نظر کرده بعضی برای انسان فطرت و فطریاتی قائلند ولی بعضی دیگر این گونه بحث ها را از ریشه منکرند از طرف دیگر درمورد اصالت ها و کرامت هایانسانی هم بعضی آنها را توهمی بیش نمی دانند ولی دیگران اینها را واقعیت های خارجی میدانند بدون توجه به اصل فطرت بسیاری ازمعارف اسلامی درک نخواهد شد بدین جهت بسیاری از اندیشه وران از این اصل مهم به ام المعارف اسلامی یاد می کنند و معتقدند که درباره فطرت سخن بسیار گفته شده ست اما کمتر به ژرفای آن و ابعاد گسترده ای که که دربرمیگیرد توجه می شود اغلب می بینیم که افرادی از فطرت دم می زنند ولی چون به ابعاد گسترده آن درست توجه ندارند نظریاتی که سرانجام برمی گزینند ضد این اصل است یکی ازمهمترین مباحثی که درقران کریم و درروایات امامام معصوم ع برآن تاکید شدها ست مساله فطرت است که از جمله فطرت انسان و فطری بودن دین و اعتراف رسمی انسان به ربوبیت الهی از جمله مسائلی است که آیات و روایات به آن اشاره دارند.