سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

زهرا قاسمی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس، دانشجوی دکترای علوم سیاسی،
محمدرضا قاسمی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس، کارشناس ارشد کامپیوتر

چکیده:

جهالت مهمترین عامل بی اخلاقی ها بوده و وظیفه عمده مبلغین دینی و عالمان اخلاق، معرفت بخشی وهدایت بشر به سمت رفتارهایی عقلانی است. انسانهای رشدنایافته غالباً رفتارهای خود را در سطحاحساسی و نه عقلانی انجام میدهند که این امر، باعث بروز بی اخلاقیها در عرصه اجتماع و رفتارهایاجتماعی است. از این رو لازم است بر تربیت عقلانی به عنوان محوری مهم در تربیت اجتماعی تأکیدشود تا سبک زندگی انسان ها بر بنیان عقلانیت استوار شده و رفتارها و تعاملات خود را بر مبنایعقلانیت بنا سازند. بهترین مبلغان دینی آنهایی هستند که تلاش میکنند تا رفتارهای انسانها را به سمتسطح عقلانی سوق داده و به نوعی الگوی زندگی مبتنی بر عقلانیت را ترویج دهند. این مقاله تلاشخواهد نمود تا ضمن تبیین عقلانیت به عنوان محور اساسی در سبک زندگی اخلاقی، نشان دهد کهمهم ترین وظیفه مربیان و مبلغان دینی و آنها که دغدغه نهادینه ساختن اخلاق و ارزش های اخلاقی درجامعه را دارند، هدایت رفتار فردی و اجتماعی انسان ها از سطح احساسی به سطح عقلانی است. روشاین مقاله توصیفی– تحلیلی بوده و در برخی موارد از آیات و روایات به عنوان موید بهره برده است.