سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه البرزی – عضو هیأت علمی ( دانشگاه شیراز)

چکیده:

ترییت دینی و مذهبی در سیستم آموزش و پرورش ایران، جایگاه اساسی و ارزشمندی دارد. در این راستا پژوهش حاضر به منظور تبیین روحیه مذهبی در سیستم آموزشی ایران به بررسی عوامل تأثیر گذار خانوادگی و ا جتماعی (مسجد و کتب درسی) برعناصر شناختی و انگیزشی کودکان و نوجوانان در رویکردی علی پرداخت. در این مدل خانواده، مساجد و کتب درسی متغیر برون زاد، آگاهی های مذهبی متغیر واسطه ای و جهت گیری انگیزشی (شاخص روحیه مذهبی) بعنوان متغیر درون زاد بودند. تعداد ۱۵۰ دانش آموزان در مقطع ابتدایی و راهنمایی بر اساس نمونه گیری خوشه ای تصادفی با ابزارهای محقق ساخته در متغیرهای برون زاد و واسطه و پرسشنامه خودگردانی مذهبی ریان و همکاران در متغیر درون زاد بررسی و ارزیابی گردیدند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که میزان پایبندی و آگاهی خانواده و فعالیت های مساجد در جهت گیری انگیزشی مذهبی درونی دانش آموزان هم تأثیر مستقیم و هم تأثیر باوواسطه داشتند .لیکن کتب درسی با کمترین میزان پیش بینی تأثیر مستقیم بر آگاهی های مذهبی داشتند .