سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وجیهه صالحی – کارشناسی طراحی و دبیرآموزش و پرورش اصفهان

چکیده:

دین اسلام برای پیروان خود احکام ودستورالعمل هایی را وضع کرده و از مسلمانان رعایت و اجرای آنها را خواسته است تفکرات و اندیشه های غیرالهی نیز به نظر انسان ها باز میگردد که البته همه آنها نیز ضددینی نیست با توجه به هدف مقاله نکاتی که درخصوص احکام دینی م یتوان مدنظر قرار داد بدین شرح است اول اینکه این احکام فق بعد فردی را دربرنمی گیرد بلکه بسیاری از آنها ابعاد اجتماعی دارد که درروابط اجتماعی بایدمراعات شود و عدم توجه به آنها پیامدهای منفی به دنبال دارد دوم اینکه این احکام آموختنی نیست لذا می توان از آموزش و پرورش دینی سخن گفت نکته سوم این که یکی از مکان هایی که م یتواند و باید نقش ارزندها ی درانتقال مفاهیم دینی به فرزندان داشته باشد خانواده است دراین مقاله خانواده ها از لحاظ گرایشهای دینی به مذهبی فاقد مذهب و ضدمذهب تقسیم شده اند خانواده های فاقد مذهب و ضدمذهب اساسا به غنی سازی پایه های اعتقادی فرزندان خود نیازی نمی بیننددرحالیکه خانواده های مذهبی برای استحکام و تقویت پایه های اعتقادی فرزندان خود راه کارهایی را جستجو از این لحاظ احساس وظیفه می کنند تا بخشی از حقوق فرزندان خود را تامین کند.