سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا الهامی – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

تربیت جنسی یکی از ابعاد تربیتی انسان است که مکاتب تربیتی رویکردهای متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده اند درشرایطی که برخی ا زمکاتب غیردینی درباره امورجنسی به آزادی عمل مطلق درچارچوب اراده اشخاص قائلند و بسیاری از اختلالات روانی را ناشی از محدود کردن این آزادی می دانند برخی مکاتب دیگر اعم از دینی و غیردینی هرگونه رابطه جنسی را امری ناپاک دانسته رویرکد ریاضت جنسی را توصیه کرده اند دراین میان رویکرد دین مبین اسلام براصولی چند استوار گشته است تاکید برطبیعی بودن وجود غریزه جنسی درانسان و نفی هرگونه رذالت درارضای ان از راه های مشروع تعریف چارچوب ازدواج مشروع و تنظیم نظامی که ازدواج در آن مبنای ارتقای معنوی و کسب فضایل برای زوجین شود دراین مقاله سعی شده است که با تتبع درآیات قران و روایات مربوطه مبانی اصول مذکور مطرح و مورد بررسی قرارگیرد.