سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران
محمدرضا زارعی فرد – دانشجوی دکترای خاک و مهندسی پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران

چکیده:

روش متداول در تحلیل تون لها و شف تهای تحت فشار روش استاتیکی است. در این روش فرض میشود، که پوشش ترک نخورد هاست، یا در مقایسه با توده سنگ شدیداً نفوذناپذیر است. بنابراین تمام هد داخلی در پوشش تلف میشود. در حقیقتپوشش نفوذپذیر است و یا حتی ترک میخورد. در نتیجه تراوش به صورت یک نیروی حجمی به پوشش وتوده سنگ نیرو وارد میکند. در این مقاله به منظور محاسبه تراوش از تون لها وشف تهای تحت فشار یک مدل تحلیلی با فرض تقارن محوری و کرنشصفحهای ارائه میشود. در این مدل نیروی حجمی تراوش در پوشش و توده سنگ، تغییرات نفوذپذیری توده سنگ به دلیل وجود کوپل هیدرومکانیکی، و نفوذپذیری وابسته به تغییرشکل پوشش به دلیل تاریخچه گسترش تر کها در پوشش بتن مسلح لحاظ شد هاست. در مدل ارائه شده سیر اجرای تون لها و شف تهای تحت فشار لحاظ شد هاست.در این مدل رفتار توده سنگ الاستو پلاستیک با نرم شوندگی کرنش از نقطه پیک در نظر گرفته میشود. بر مبنای مدل ارائه شده یک برنامه کامپیوتری برای تحلیل تراوش و فشار آب منفذی نوشته شد هاست.