سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مطهره محسن پور – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
مسعود توحیدفر – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج
نادعلی بابائیان جلودار – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

انتقال ژن به کلروپلاست گیاهان مزایای منحصر به فردی نسبت به انتقال ژن به هسته، نشان داده است، که بیان بالای تراژن مهندسی چند ژن در یک رویداد انتقال ژن، فقدان خاموشی ژن، فقدان اث رات مکانی و پلیوتروپیک و فقدانDNA خارجی ناخواسته از جمله آنهاست . مزیت مهم دیگری که انتقال ژن به کلروپلاست را به عنوان راهکاری ایمن و سازگار با مسائل زیست محیطی مطرح می سازد، محدود نگه داشتن ژن در این نوع انتقال است، از آنجایی کهDNA ی کلروپلاستی به طور مادری در اغلب گونه های گیاهی به ارث می رسد، لذا وراثت مادری مانع از انتشار ژن و انتقال آن از گیاهان تراپلاستی به دیگرگونه های گیاهی غیرتراریخته و خویشاوند شده که این امر از لحاظ مسائل ایمنی زیستی مهم تلقی می گردد. این مقاله سعی دارد با معرفی روش انتقال ژن به پلاستیدهای گیاهی، آن را به عنوان جایگزین مناسبی برای رفع نگرانی های حاصل از تولید گیاهان تراریخته از طریق انتقال ژن به هسته معرفی نماید