سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سامره علوی – دانشجوی آارشناسی ارشد پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی آشور
امیرعلی طباخ شعبانی – عضو هیئت علمی سازمان زمین شناسی کشور
شجاع الدین نیرومند – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

ترکیب شیمیایی کانی بیوتیت در دو نوع متفاوت از گرانیتوئیدهای آالک آلکالن پسوه و نقده در شمال غرب سنندج-سیرجان یعنی مونزودیوریتها و مونزوگرانیتها نشان میدهد نمونههای بیوتیت درمونزودیوریتها منیزیم دار و در مونزوگرانیتها آهن دار است. پلات ترکیب شیمی بیوتیت در نمودار رده بندی میکاهاASPE)آه بر پایه دو پارامتر محتوای آلومینیم کل در برابرFe/(Fe+Mgطراحی شده، نشان می دهد بیوتیت در هر دسته از سنگهای گرانیتوئیدی آالک آلکالن توده های پسوه و نقده باویژگیهایI-type دارای بازه بسیار اندک محتوای آلومینیم کل در برابر مقادیر آاملا متفاوت Fe/(Fe+Mg) هستند. به عبارت دیگر بارزترین ویژگی ترآیب بیوتیت این گرانیتوئیدها تفاوت در نسبتFe/(Fe+Mg) آنهاست. در این نمودار پلات نمونه های بیوتیت در هر یک از دسته سنگها شکل تجمعی داشته و روندی نشان نمی دهند که آه دلالت بر میزان ناچیز و یا نبود آلودگی پوسته ای سنگ میزبان شان دارد. نمونه های منیزیم بیوتیت در مونزودیوریتها در محیطی با فوگاسیته نسبتاً بالای اکسیژن تشکیل شده اند، در حالیآه نمونههای آهن بیوتیت در مونزوگرانیتها در شرایط احیا تر تبلور یافته اند. در نمودارهای متمایز آننده محیط تکتونیکی گرانیتها بر پایه ترآیب عناصر اصلی بیوتیت، ترکیب بیوتیت های مورد بررسی در سنگهای مافیک و فلسیک به ترتیب در پهنه های گرانیت های کالک آلکالن I-type و پرآلومین قرار می گیرند و هیچ یک در پهنه گرانیت های غیر آوهزایی آلکالنA-type پلات نمی شوند که با ویژگی های تکتونوماگمایی پیشنهادی برای این توده ها یعنی محیط قوسی مرتبط با فرورانش همخوانی دارد