سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ارمغان عابدعلم دوست – کاندیدای دکتری مهندسی عمران-آب، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

تخصیص عادلانه آب و منافع حاصله در سیستمهای انتقال آب بین حوضهای بین طرفهای درگیر در حوضه مبدا و مقصد، از اهم ی ت بس یار زی ادی برخوردار است. در این تحقیق، به منظور مدلسازی تخصیص و توزیع عادلانه آب بین مصرفکنندگان، ی ک مدل تخص یص آب همکارانه فاز ی با در نظرگرفتن چارچوب مدلسازی ریاضی تدوین شده است. مدل پیشنهادی در این تحقیق، از دو گام اصلی تشکیل شده است . در (FCWAM) گام اول، یک مدل بهینهسازی تخصیص آب اولیه با در نظر گرفتن معیار عدالت در توزیع آب بین آببران، تدوین شده و تخصیصهای اولیه عادلانه آب به منزله سهم اولیه یا همان سقف مجاز برداشت آب برای هر آببر بدست آورده شدهاند. در گام دوم، آببران به منظور افزایش سود خالص کل سیستم و همچنین سود خالص خودشان میتوانند ائتلافهای قطعی با تابع مشخصات فازی تشکیل دهند. در ائتلافهای در نظر گرفته شده، بازیکنان در مورد پیامدهای مورد انتظار دارای عدم قطعیت هستند. در این گام، تخصیص آب بهینه بر مبنای اختلاف هوکوهارا مورد بررس ی قرار گرفته است . در این تحقیق شکل صریح ارزش شپلی برای بازیهای با تابع مشخصات فازی ارائه میشود. مدل پیشنهادی در تخصیص منافع حاصله از طرح بزرگ مقیاس مربوط به انتقال آب از حوضه رودخانه کارون در جنوب ایران به دشت رفسنجان در مرکز ا ی ران، مورد استفاده قرار گرفته است . نتا یج حاصله نشاندهنده کارایی مناسب متدولوژی پیشنهادی در تخصیص منافع طرحهای انتقال آب بین حوضه ای است