سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هاجر نیک قلب – کارشناس ارشد عمران آب
شهاب عراقی نژاد – دکتری عمران آب استادیار دانشگاه تهران
حمید مصاحبی – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

ارزیابی و کمی سازی شرایط خشکسالی با استفاده از شاخصهای خشکسالی انجام می شود این شاخصها با توجه به متغیرهای مختلفی همچون بارش، جریان رودخانه ای رطوبت خاک، ذخیره مخزنی، و حجم آب زیرزمینی تعریف می شوند و مبنای قضاوت و سنجش خشکسالی می باشند این شاخصها دارای کمبودهایی هستند که نمی توانند قادر به بیان شرایط واقعی خشکسالی دریک منطقه باشند از نتایج مهم این تحقیق ارائه یک شاخص ترکیبی HDI برای نشان دادن شرایط خشکسالی که کمبودها و نارسایی های موجود در هریک از شاخصهای معمول خشکسالی را پوشش میدهد و برای رسیدن به این منظور از روش کارامد تصمیم گیری چند معیاره مکانی فازی FSMCDM بهره می گیرد روش مورد استفاده در تصمیم گیری چند معیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP می باشد برای تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی از ترکیب وزنی شاخصها و پارامترهای موثر در شرایط خشکسالی بهره گرفته شده است. برخلاف اکثر شاخصهای ترکیبی ارائه شده شاخص ترکیبی ارائه شده دراین تحقیق تحلیل ها و تغییرهای منطقه ای را نیز علاوه بر پارامتر زمانی در محاسبات خود ذخیل می کند.