سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا حیدری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مهدی کرمی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
فتا محمدی فرد – کارشنا س ارشد هوافضا، مهندسی فضایی

چکیده:

در پژوهش جاری تدوین یک کد محاسباتی برای طراحی و محاسبه سیستم شوک در دیفیوزر تونل باد ماوراء صوت به کمک روابط مهندسی مورد توجه قرار گرفته است. اساس کد مذکور بر روابط شوک مخروطی استوار است که با فرض جریان غیرلزج شبهدوبعدی (تقارنمحوری) تدوین گردیده است. این کد م یتواند شرا یط جریان در حالات مختلفی از چینشپارامترهای هندسی دیفیوزر را در زمان بسیار کوتاهی محاسبه کرده و نسبت بازیابی فشار و مقدار ماخ خروجی را مشخص نماید. همچنین بهینهسازی هندسی دیفیوزر بر مبنای بی شترین نسبت بازیابی فشار انجام گردیده و نتایج آن با شبیهسازی عددی صحهگذاری شده است . این کد قادر به محاسبه طول مؤثر بخش گلوگاه دیفیوزر برای حالات ورودی مختلف نیز می باشد