سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی مهدی – اصفهان-شاهین شهر- دانشجوی کارشناس ارشد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهرداد بزاززاده – اصفهان-شاهین شهر- دکترا-دانشیار-دانشگاه صنعتی مالک
حمیدرضا محمدخانی – اصفهان-شاهین شهر- کارشناسی ارشد- شرکت صنایع هواپیما سازی

چکیده:

در این تحقیق کد طراحی کاهنده صوت بر اساس بیشترین افت صدا برای کاهنده های صوت سوراخدار استفاده شده در اگزوز موتورهای کمکی هواپیماها تدوین شده است. در روی زمین هنگامی کهموتورهای اصلی خاموش بوده و نیاز به انرژی الکتریکی و هوای فشرده در هواپیما می باشد موتور کمکیAPU) مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس پیوست ۱۶ استاندارد هوایی FAR میزان صدا در فاصله ۲۰ متری از هواپیما باید کمتر از ۹۰ دسی بل باشد. با توجه به این موارد استفاده از کاهنده صوتmuffler) در اگزوز موتور کمکی اجتناب ناپذیر است. معمولا فضای در نظر گرفته شده برای نصب کاهنده صوت در هواپیماها محدود می باشد که به این دلیل طراحی بهینه کاهنده صوت مورد نیاز است. در این مقاله روش محاسبه کاهش قدرت صوت در کاهنده های صوت سوراخدار و پارامترهای مؤثر در کاهش قدرت صوت استخراج شده سپس کد طراحی بهینه کاهنده صوت برای فضای هندسی در نظر گرفته شده تدوین گردید. برای اعتبار سنجی محاسبه میزان افت صدا، نتایج خروجی برنامه با نتایج تست یک کاهنده صوت مقایسه گردید. پس از اطمینان از دقت محاسبه میزان کاهش قدرت صوت در عبور کاهنده صوت، با اعمال قیود طراحی، کاهنده صوت برای موتور کمکی هواپیمای مورد نظر طراحی و مشخصات هندسی ارائه شده است.