سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامرضا خراشادیزاده – کارشناس( ارتباطات اجتماعی)مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشا
محمدناصر یاربی سنگانی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مشهد
فاطمه محمودی قرایی – کارشناس صنایع غذایی
خلیل سلیمانیان – کارشناس ارشد جغرافیای انسانی اقتصادی

چکیده:

فقدان تعامل کافی بین بخش های ترویج ،اجرا وتحقیق دراموربرنامه ریزی، اجراء، نظارت، وارزشیابی و نیزکاهش همگرایی بین عوامل انسانی پروژه ها (مروج، کارشناس فنی ،محقق، ناظر، ارزشیاب و …) در سطح ستاد وصف باعث کاهش کارآیی و اثربخشی برنامه های گروههای هدف ذیربط می گردد. هدف از طراحی و تدوین این برنامه به کارگیری راهبردهای مدیریت پروژه به منظور به حداکثر رساندن بهره وری فرایند برنامه ریزی تلفیقی بین ترویج و بخش های اجرا وتحقیق، جهت گروه های هدف در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی بوده است.طی این پروسه ساختارهای نوین هماهنگی، تدوین پروژه، اجرا، نظارت و ارز شیابی، طراحی واستقرار یافته اند و الگوی برنامه ریزی فوق طی سه سال۸۸-۸۶ تکرار و تکوین پیدا کرده است طی سالهای فوق به ترتیب ۷۶-۵۵-۶۵ پروژه با روش شناسی ذیل تهیه و اجراشده است. -۱ نیاز سنجی از شهرستان ها ، ۲- بررسی کا رشناسی (مساله –نیاز –راه کار ) در شورای هماهنگی مدیریت – ترویج(ساختارمشارکتی تصمیم گیری )، ۳- بررسی درکارگروه های تخصصی سازمان وتعیین اولویت های اجرایی ۴ تعیین طرح های اجرایی و زیر پروژه های هر طرح ، ۵- تعیین روش شناسی تهیه پروپوزال (تعریف ۱۷ آیتم / مؤلفه برای پروژه نویسی )، ۶- تدوین پروژه های هر طرح ، ۷- تصویب پروژه ها توسط شورای برنامه ریزی سازمان ، ۸- انعقاد توافق نامه با شهرستان ها به منظوراجرای برنامه ۹- ابلاغ پروژه ها به شهرستان ها ۱۰ – تعیین کارراهه های کنترل ومدیریت پروژه با بهره گیری از استاندارددانش مدیریت پروژهPMBOK و با هدف استقرار ساختا رهای این مدل