سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر مولوی – سازمان صنایع هوافضا
علیرضا عالمی نائینی – دانشجوی دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشکده هوافضا

چکیده:

بخشی از فعالیتهای مورد نیاز برای طراحی بهینه اجسام بازگشت پذیر، انجام محاسبات سیستمی مربوطه می باشد. به عبارت دیگر اثر تغییر شکل هندسی بر پارامترهایی از قبیل جرم و مرکز ثقل، لازم است در برنامه اصلی بهینهسازی در نظر گرفته شود و با توجه به زمانبر بودن و عدم امکان استفاده از نرم افزارهای مدل سازی به طور موازی، نرم افزاری برای انجام محاسبات مزبور مورد نیاز می باشد. در این مقاله، نرم افزار تهیه شده در این راستا معرفی و نتایج حاصله از آن با استفاده از یک نرم افزار مدل سازی ارزیابی می گردد. در تهیه نرم افزار سعی بر آن بوده است تا ترکیبهای مختلفی از شکلهای متعددی از قبیل کره، مخروط و استوانه به منظور دستیابی به هندسه اصلی قابل حصول بوده و برای هندسه تهیه شده، پارامترهایی از قبیل جنس، ضخامت پوسته، جرمهای پیوسته و متمرکز قابل مدل سازی می باشد