سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سعیدی پور – کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علی مریدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران
آزاده احمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان۳

چکیده:

در سا لهای اخیر رشد روزافرون جمعیت و تقاضای انرژی باعث رشد ساخت نیروگا ههای برقابی شده است. بهر هبرداری ازمخازن برقابی با توجه به معیارهای کیفیت آب مخازن و کیفیت آب خروجی از مخزن سد مورد توجه مسئولین و مدیران قرارگرفته است. در مقاله حاضر، میزان رهاسازی آب از سد برقابی خرسان ۳ با اهداف حداکثرسازی تولید انرژی برقابی و حداقل کردن فاصله کیفیت آب مخزن خرسان ۳ از مقادیر استاندارد و حداقل کردن فاصله کیفیت آب خروجی از مخزن سد با مقادیر استاندارد تعیین می شود. به منظور تخمین کیفیت آب مخزن و خروجی از آن، از مد لهای شبی هسازی کیفی مخزن WQRRS و CE-Qual-w2 استفاده شده است و با توجه به قابیلت لینک کردن مدل شبی هسازیWQRRS با مدل بهین هسازی چند هدفه، این مدل به عنوان مدل شبی هسازی مخزن انتخاب شده است. سپس به منظور حل تابع چند هدفه متشکل از سه تابع هدف ذکرشده از ترکیب مدل برنام هریزی چند هدفه تعاملی فازی IFMOP) روش بهین هسازی الگوریتم ژنتیک استفاده گردید. در روش برنامهریزی چند هدفه تعاملی فازی، توابع مطلوبیت هر یک از اهداف با بهین هیابی هر یک از اهداف به صورت جداگانه بدست م یآید. سپس با تعریف توابع مرجع توسط مدیران و تصمی مگیران، بهین هسازی توام اهداف انجام م یشود و نتایجمدلسازی در قالب جداول تعاملی شامل مقادیر مختلف توابع مرجع و مقادیر توابع هدف ارائه م یشود. گزینه برتر با توجه به توابع مرجع و حد بالای میزان مقبولیت هر یک از اهداف توسط تاثیرپذیران و مصر فکنندگان انتخاب م یشود.