سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود صادقیان – پژوهشگاه نیرو، – دانشگاه صنعت آب و برق ایران
محمد نهاوندی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

بهبود عملکرد و بهره وری نیروی انسانی در سازمان پروژه محور پژوهشگاه نی رو یک ی از مباحث مهم و مورد توجه مدیران پژوهشگاه نیرو م یباشد. در ای ن پژوهش با بررسی استاندارد های شایستگی مدیران پروژه در سطح بین المللی،تلاش شده، مبان ی و ارکان تدوین مدل صلاحیت وشایستگی مدیران پروژه پژوهشگاه نیرو منعکس گردد. این پژوهش از نتایج پروژه تدوین مدل شایستگی برای مدیر ان پروژه در پژوهشگاه نیرو بعمل آمده است که شامل چهار فازاصلی بوده است. مدل بدست آمده در این پژوهش دارای پنج بعد شایستگی شامل؛ شایستگی های دانشی، عملکردی، فردی، صنعتی و سازمانی بوده که هر کدام با توجه سطح مد یریت پروژه ویژگ یها و خوش هبندی خاص خود را دربرم یگی رد. در این مقاله چگونگی تدوین مدل شایستگی از طراحی ساختار حیطه های شایستگی تا تعیین عمق و سطح گستردگی شایستگی های مرتبط با هر سطح از مد یریت پروژه بطور مختصر نشان داده میشود.