سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید حامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهو
عبدالکریم بهنیا – استاد دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ازاده احمدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود محمدرضاپورطبری – استادیار دانشکده فنی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

لزوم نظارت و کنترل بر میزان استخراج منابع آب زیرزمینی بخصوص در مناطقی که از نظر اقلیمی جز مناطق کم باران به حساب می ایند یک اصل مهم در استفاده پ ایدار ازاین منابع است هدف ازاین مقاله بهینه سازی بهره برداری از آبهای زیرزمینی به کمک مدل شبیه سازی و با درنظر گرفتن ارتفاع مجاز سطح آب در آبخوان است شبیه سازی آبخوان در محیط VISUAL MODFLOW انجام شده و بهینه سازی مسئله به کمک کد MGO صورت پذیرفته است یکی از ویژگیهای این تحقیق ارتباط مستقیم مدل شبیه سازی با مدل بهینه سازی MGO می ب اشد براساس نتایج بدست آمده لازم است در برخی مناطق به منظور جلوگیری از افت بیش از حد سطح آب زیرزمینی تغییراتی را در الگوی برداشت از آبخوان و همچنین مدیریت تلفیقی آب زیرزمینی و سطحی ایجاد کنیم