سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیانوش ذاکر حقیقی – استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

پس از طراحی و اجرای خدمات الکترونیک در شهرها، ارزیابی عملکرد و تناسب آنها با نیازها و خواست های شهروندان و شهر مد نظر قرار می گیرد. ارزیابی خدمات الکترونیک به دلیل تفاوت های ماهیتی و عملکردی این خدمات دارای ویژگی های متنوعی است که در نظر گیری همگی آنها در یک ارزیابی می تواند متدولوژی ارزیابی را با پیچیدگی های جدی روبرو سازد. مقاله حاضر می کوشد با مرور ویژگی های عمومی و لایه های مختلف ارزش های نهفته در پس منابع و ظرفیت های خدمات الکترونیک و بررسی متدولوژی های عمومی مطرح شده در ارزیابی بعضی از خدمات الکترونیک از طریق مطالعات کتابخانه ای به یک متدولوژی عمومی برای ارزیابی خدمات الکترونیک دست یابد. این متدولوژی که در مرحله بعدی نیازمند تفسیر و انطباق با شرایط ویژه هر یک از خدمات الکترونیکی متفاوت است می تواند راه حلی ساده و بنیادی را برای ارزیابی آنها ارائه نماید.