سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدناصر باشی ازغدی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب
نجمه مهجوری مجد – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا کراچیان – دانشیار دانشگاه تهران
محمدرضا نیکو – دانشجوی دکتری مهندسی آب

چکیده:

رشدجمعیت افزایش نیازهای آبی ارزش اقتصادی حاصل ازبهره وری بهینه از سیستم های منابع آب و کمبود یا افت کیفیت منابع آب دردسترس باعث شده است که بهره برداری ازمخازن سد بهعنوان یکی ازمسائل مهم درتحلیل سیستمهای منابع آب مورد توجه قرارگیرد درعمل برای بهره برداری بهینه ازسیستم های منابع آب مجموعه ای از روشهای بهینه سازی شبیه سازی و تحلیل های آماری استفاده میگردد دراین تحقیق علاوه برتدوین یک مدل بهینه سازی برپایه برنامه ریزی غیرخطی خروجیهای مدل بهینه سازی نیز برای آموزش و صحت سنجی مدل شبیه سازی هوشمند مانند شبکه های عصبی مصنوعی Artificial Neural Networks مورد استفاده قرارمیگیرند دراین مقاله کارایی مدلهای تهیه شده درتدوین قواعد بهره برداری ازسد ۱۵خرداد مورد ارزیابی قرارگرفته است.