سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نجمه مهجوری مجد – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تخصیص منابع آب و رفع اختلاف بین تصمیم گیرندگان و تاثیر پذیرندگان این سیستم ها با توجه به تعدد این تصمیم گیرندگان و ذینفعان و دارا بودن اهدافو مطلوبیت های کمی و کیفی غالبا متضاد و قدرتهای نسبی متفاوت آنها درتصمیم گیری از مسائل مهم و پیچیده در بهره برداری کمی و کیفی از منابع آب می باشد دراین مقاله الگویی جدید با استفاده از مدل همکارانه تخصیص آب براساس تئوری بازیها به منظور مدیریت تخصیص بین حوضه ای منابع آب با توجه به اهداف اقتصادی زیست محیطی و ایجاد عدالت تدوین می گردد. به این معنی که ضمن توجه به مطلوبیت های طرفهای درگیر و جلب رضایت آنها ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی به خصوص اهداف مربوط به کیفیت آب درنظر گرفته شوند به منظور تدوین قواعد تخصیص آب نیز از قابلیت های ماشین های بردار پشتیبان احتمالاتی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده کارایی ارایه الگوی توسعه داده شده درمدیریت تخصیص بین حوضه ای آب می باشد.