سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – استادیار دانشگاه تهران
فاطمه میرمحمدحسینی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

شاخص کیفی آب WQI تلاش برای ارایه پاسخی کلی درمورد کیفیت آب می باشد لیکن درمورد سوالات خاص و پیش بینی های کاربردی و علمی در یک ناحیه باید برآنالیز دقیق داده های اصلی کیفیت آب در ان ناحیه تکیه کرد بنابراین ضرورت دارد تا شاخصی متناسب با وضعیت رودخانه ها و ویژگیهای محلی هر ناحیه برای رودخانه مورد نظر تدوین گردد درمطالعه حاضر کیفیت آب رودخانه گرگان رود ابتدا به وسیله شاخص موجود کیفیت آب سازمان جهانی بهداشت National Sanitation Foundation(NSF تعیین می شود سپس وزنهای موجود نه پارامتر شاخص کیفیت آب NSF با کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و هم چنین با استفاده از نظرات متخصصین آشنا با ویژگیهای رودخانه مورد مطالعه تغییر داده شده و به گونه ای که ارضا کننده شرایط محلی باشند اصلاح می گردند درشاخص کیفی آب بدست آمده پارامترهای اکسیژن محلول کلیفرم مدفوعی و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی نسبت به شاخص NSF افزایش یافتند.