سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعباس جزایری – رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی و مرکز علمی کاربردی سوانح طبیعی

چکیده:

آینده نگری با مفهومی فراتر مهار و پایش دگرگونی های آینده درجامعه است انسان باید بتواند پیچیدگی ها ناهنجاری ها و بغرنجی های شرایط همواره متحول اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی جامعه زیستی خود را پایش و مدیریت کند. تغییر پذیری مداوم عناصر اجتماعی براثر پیشرفتهایسریع علمی و فناوری و دگرگونیهای ارزشی در جهان انسان را وادار می سازد تا با بینشی گسترده و ژرف به پیش باز دگرگونی ها بشتابد و با عقل سلیم و بصیرت اینده را درخدمات رفاه و سعادت خود درآورده دراین راستا برنامه ریزی فرایندی است که انسان میکوشد تا با بهره گیری از آن بر بغرنجی ها فائق آید آینده نگری یکی از ویژگی های ماهوی برنامه ریزی است هیچ آینده ای بدون هدف ترسیم نمی شود و محمل گزینش هدف ها از مسیری مشحون از به کارگیری اندیشه و منطق گذر می کند دست یافتن به هدفها مستلزم گزینش وسیله های کارآمد است دراین بین خردگرایی هم در گزینش نوع وسیله و همدر انطباق وسیله بر هدف تبلور می یابد.