سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی شریف نژاد – مربی و عضو هیات علمی دانشگاه یزد.
کمال جعفری – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
زهرا برزگربیوکی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

چکیده:

توسعه پایدار شهری، موضوع های جلوگیری از آلودگی های محیط شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفبت های تولید محلی،ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توسعه زیان آور و از بین بردن شکافت میان فقیر و غنی را مطرح میکند. طبق نظرات سازمان های جهانی به ویژه سازمان ملل متحد مبنی بر لزوم بومی بودن معیارها و شاخص های توسعه پایدار، اولین گام در دستیابی به شهرها و زیستگاه های پایدار استخراج معیار ها و شاخص های بومی است. برای دستیابی بهاین مهم بهترین راه، رجوع به بافت های تاریخی است. زیرا مفهوم زمان در دل آن ها حل شده و حاوی بسیاری از شاخص هایمذکور می باشند. در همین راستا در مقاله پیش رو سعی شده تا با بررسی و مطالعه بافت تاریخی یزد )برزن فهادان، به دلیل قدمت بالا و پویایی آن( شاخص های زیست محیطی استخراج گردیده تا به عنوان کلیدی ترین گام های توسعه پایدار شهریبه مفهوم اجرایی آن مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین به منظور تشریح شاخص های استخراج شده جهت جمع بندی و نتیجه گیری، نوع شاخص، اصل پایداری مرتبط با شاخص و هدف شاخص به تفصیل ارائه شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. هدف از تحقیق شناسایی و تدوین شاخص های زیست محیطی برای دستیابی به توسعه پایدار از مراکز محلات بافت تاریخی است.