سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهسا فرامرزی –

چکیده:

نوشهرهای ایران بهدلیل مشکلات عدیده ای چون عدم تعیین دقیق جایگاه قانونی نوشهرها تعریف منابع تامین هزینه های ساخت ناهماهنگی ونبود همکاری سازمان های مختلف و فقدان امکانات زیربنایی به ناپایداری و عدم ساختار مناسب تمایل دارند درمقایسه وضع موجود این گونه شهرها درایران با اهداف در نظر گرفته شده می توان اظهار داشت اغلب نوشهرها به اهداف خود به طور کامل دست نیافته اند و شرایط نابسامان حاکم برنوشهرهای ایران شاهد این ادعا است هدف ازاین مقاله تدوین شاخص های پایداری به عنوان ابزار سنجش پایداری برای نوشهرهای ایران م یباشد بدین منظور براساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل محتوای متن ابتدا به بررسی مشکلات نوشهرهای ایران پرداخته و سپس براساس رویکردهای مختلف پایداری برمبنای دستور کار ۲۱ شاخصهای پایداری نوشهرهای ایران تدوین می گردد.