سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میررضا جمشیدی – کارشناس
حامد نظری – کارشناس
نادر آزادبخت – کارشناس ارشد بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

این تحقیق جهت دستیابی به تفسیر موقعیت مکانی انتخاب شده، توسط سن گندم در مرحله زمستان گذرانی انجام گرفه است. دو مزرعه از دو منطقه هنام و چغلوندی)از توابع شهرستان سلسله استان لرستان(، گندم دیم به وسعت دو هکتار انتخاب گردید.از اینمزارع به طور هفتگی )یک روز در میان ( از زمان مهاجرت سن مادر به مزارع تا برگشت مجدد سن بالغ نسل جدید به کوه نمونه برداری صورت گرفت. بر اساس اطلاعات ایستگاههای هواشناسی هر دو منطقه )هنام و چغلوندی(در زمان مهاجرت سن گندم بهاماکن تابستان گذران سمت وزش باد در هر دومنطقه بالای ۱۱ درصد روزها به سمت جنوب غربی تا جنوب شرقی بود. پس از جابهجایی و استقرار کامل جمعیت سن مادری در اماکن زمستانه ، در هر منطقه یک شبکه ۰۹۹ نقطه ای از زیستگاه های زمستان گذران سن گندم بر اساس ویژگی های خاص سایت مورد ارزیابی از قبل طراحی و با دستگاه GPS بازیابی و مورد بررسی قرارگرفتند. پوشش گیاهی در هر دو منطقه درختچه های اَلف Daphne oleoides و سایت های مورد نظر براساس متوسط ارتفاع نسبت به سطح تراز دریا، متوسط شیب، جهت شیب و میانگین تراکم جمعیت در پیرامون هر درختچه به چهار کلاس دسته بندی گردید.