سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیما سلیمان زاده – کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید
مریم مهدویه – کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید
علیرضا فلاحی – دانشیار، مدیرگروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه، دانشکده هنر و معماری، د

چکیده:

حوادث و سوانح گذشته کشور مانند تخریب کامل دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی درزلزله سال ۸۲ بم و همچنین آتش سوزی کتابخانه دانشکده حقوق دانش گاه تهران درسال ۸۴ بیانگر آن است که اکثریت قریب باتفاق مراکز آموزشی کشور دربرابر سوانح طبیعی خصوصا زلزله مقاوم نیستند دراین میان از بین رفتن اطلاعات دانشگاهی اسناد با ارزش تاریخی پایان نامه های دانشجویی و مراجع نفیس و به خطرافتادن جان سرمایه های علمی اساتید و دانشجویان خسارت مادی و معنوی غیرقابل جبرانی استکه به جامعه دانشگاهی و مراکز آموزش عالی وارد می آید درنتیجه می بایست برنامه ریزی درمورد مقاوم سازی و کاهش خطرپذیری آنها از اهم فعالیت های پیشگیرانه درزمینه سوانح باشد دراین بین تدوین برنامه های مدیریتی کاهش خطر و مدیریت ریسک می تواند حافظ جان ومال انسانها باشد و به گونه ای عمل نماید که نه تنها میزان خسارت کاهش یابد بلکه موجب تداوم عملکرد بنا پس ازسانحه باشد یکی از برنامه ریزی های مهم درراستای مدیریت ریسک سامانه فرماندهی سانحه ICS است این سامانه ۳۶ سمت پایه دارد که برای پنج رسالت عمده فرماندهی برنامهر یزی عملیات پشتیبانی اداری و مالی تعیین شدهاند و شرایط را فراهم می کند تا تلاش سازمان های مستقل در رسیدن بههدف مشترک یعنی تثبیت حادثه و حفاظت از جان و مال درمحیط هماهنگ و بهینه گردد