سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب رامجردی – دانشکده مجازی علوم حدیث

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین استراتژ ی های کلان وضعیت استراتژیک و استراتژ ی اصلی خرد دانشکده مجازی علوم حدیث به عنوان یکی از مراکز فعال در زمینه آموزش الکترونیکی است روش به کاررفته دراین پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی وجامعه اماری آن شامل ۸نفر از افراد خبره سازمان مورد مطالعه است که بصورت عملی و علمی با مسائل آموزش الکترونیکی اشنایی دارند دراین پژوهش با بکارگیری ابزارهای EFE,IFE عوامل داخلی نقاط ضعف و قوت و عوامل خارجی فرصت ها و تهدیدها این موسسه اشنایی و با استفاده از پرسشنامه البته براساس ضرایب و نمرههای مطرح شده درالگوریتم تهیه ماتریس های EFE,IFE مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . آنگاه براساس اطلاعات به دست امده از این مرحله و با استفاده از ابزار IEFE از بین سه نوع استراتژی کلان که هدفشان رشد و ساخت، حفظو نگهداری ، و یا برداشت و رهاک ردن است استراتژ یها حفظ و نگهداری اتخاذ و استراتژی های رسوخ در بازار و توسعه محصول برای دانشکده مجازی علوم حدیث برگزیده شد. سپس با استفاده از ابزار SWOT هفت استراتژی اصلی خرد برای این موسسه تدوین و با استفاده ا زروش QSPM ارزیابی و اولویت بندی گردید.