سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

احمد امین فرد – دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشکده خبر دانشگاه آزاد تهران مرکزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده:

هدف این تحقیق، ارائه راهبردهای مطلوب ترویج سلامت روان و روابط اجتماعی در سریال های خانوادگی برای سیمایج.ا.ا می باشد. این تحقیق با استفاده از روش دلفی، طی سه مرحله و با بهره گیری از الگوی برنامه ریزی استراتژیک انجامشد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از نظرات خبرگان در این حوزه کمک گرفته شد. نتیجه این تحقیق نشان دادراهبردهای تهاجمی مناسبترین راهبردها برای این نهادها می باشند. در انتها راهبردهای تهاجمی تدوین شده برایمعاونت سیمای سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا اولویتبندی شدند و مهمترین راهبرد این تحقیق کلی «خطوط رهنمودهایی برای تهیه داستان و فیلم نامه برای سریال های خانوادگی سیما ترسیم شود تا هر کدام از دو طرف عناصرسبک زندگی سنتی و سبک زندگی نوگرا بجای رویارویی با یکدیگر در بخشی از داشته ها، نگرش ها، ارزش ها، رفتار وخواسته های خود تجدید نظر و تخفیف قائل شوند تا امکان تفاهم و همزیستی این دو نسل بر اساس آموزه های اسلامی وروانشناسی مثبت نگر متناسب با سلامت روان و روابط اجتماعی شخصیت های مختلف سریالها دوباره فراهم شود»می باشد، که به خوبی با نظریه بازنمایی برساختگرا و روانشناسی مثبت نگر مطابقت دارد.