سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی گچ کوب – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
محمد امین آسودار – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

ضعف در روش شناسی توسعه ی مکانیزاسیون یکی از یزرگترین دلایل عدم وجود برنامه ای منسجم و مدون در این بخش است. برای برنامه ریزی در این حوزه تعیین مواردی از قبیل فرایند توسعه ، رسالت، چشم انداز، عوامل پیش برنده و باز دارنده توسعه مکانیزاسیون، نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود، اهداف بلند مدت و راهبردهای توسعه مکانیزاسیون ضروری می باشد. پژوهش مذکور از نوع کاربردی و توصیفی بوده و به روش پیماشی و اسنادی در استان خوزستان صورت گرفته است. به منظور گرد آوری اطلاعات از ابزارهای پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده میدانی کمک گرفته شد. جامعه آماری نمونه در این پژوهش ۱۵۰ نفر از متخصصین در حوزه های مختلف مهندسی کشاورزی و مکانیزاسیون بودند. در این پژوهش ابتدا رسالت (هدف بنیادی)، چشم انداز و اهداف بلند مدت تعیین و سپس راهبردهای توسعه مکانیزاسیون تدوین شدند. پایین بودن توان مالی بهره برداران در تامین ماشین آلات کشاورزی مورد نیاز و وجود انگیزه و علاقه مندی کشاورزان در بخش کشاورزی به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل باز دارنده و پیش برنده توسعه مکانیزاسیون مطرح شدند. همچنین نتایج حاصل از پژوهش ها نشان داد که اهم چالش های فرآوری توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در چهار گروه چالش های (اجتماعی و فرهنگی) و (اقتصادی) و (فنی و مهندسی) و ( برنامه ریزی مدیریتی) قابل طبقه بندی است. از میان راهبردهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی افزایش توانمندی های زارعین از طریق در دسترس بودن انتخاب های وسیعی از ادوات با کیفیت، آموزش و فرهنگ سازی مناسب در جهت ارتقای مهارت های فنی ایشان و افزایش قدرت خرید کشاورزان به عنوان راهبرد بهینه انتخاب گردید.