سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد بذرافشان – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
معصومه امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

باتوجه به نقش بسیار مهم مناطق مرزی درعصر جهانی شدن به عنوان کانون توسعه بهداخل کشور و جذب سرمایه گذاریهای خارجی بررسی جایگاه و اهمیت شهرهای مرزی درقالب برنامه ریزی منطقه ای لازم و ضروری است شهرهای مرزی استان خراسان رضوی به دلیل ویژگیهای ژئوپلیتیکی حاکم برمنطقه وجود منابع گازوپالایشگاه گاز خانگیران وجود راه آهن سراسری سرخس بندرعباس وجود سددوستی مشترک بین ترکمنستان ایران و افغانستان بازار ۵۰ میلیونی کشورهای آسیای مرکزی بهترین راه دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به دریاهای آزاد ازطریق ایران بندرعباس دارای موقعیت ممتازی می باشد که ضرورت توجه بیش ازپیش به این مناطق را توجیه می کند این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی با استفاده ازمطالعات کتابخانه ای و اسنادی است و جهت رسیدن به اهداف تحقیق از مدل SWOT استفاده شده است نتایج حاصل از تحلیل های SWOT دراین پژوهش حاکی از این است که شهرهای مرزی استان خراسان رضوی باوجود پتانسیلهای مانندوجود مرز مشترک با ترکمنستان و افغانستان وجود اراضی حاصلخیز مناطق کشاورزی وجود زیرساختهای اقتصادی خدماتی و بازرگانی میتونند نقش موثری درتسریع روند توسعهداشته باشند و با مدیریت صحیح میتوانند به عنوان کانونهای توسعه منطقه ای عمل کنند.