سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرحیم رهنما – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
خلیل الله کاظمی خیبری – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
سیدعلی حسین پور – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
امید غریب – کارشناس ارشد

چکیده:

درمدیریت شهری نگاه سیستمی اصلی اجتناب ناپذیر است اداره مطلوب شهرها و مخصوصا کلان شهرها بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیرنمی باشد و مدیریت یکپارچه شهری همان نگاه سیستمی است که مولود نگاه استراتژیک می باشد نگاه سیستمی و مدیریت یکپارچه شهری تکلیفی است که واقعیت موجود کلان شهری مثل مشهد درابعاد گوناگون برگردن متولیان امور و مشخصات مدیریت محلیمشهد می گذارد یکی از مسائل اساسی درحوزه مدیریت شهری مشهد حوزه خدمات شهری و محیط زیست شهری با گستردگی محدوده کلانشهری مشهد است برای استفاده بهینه از منابع محدود موجود و دستیابی به اهداف مدیریت شهری این مدیریت محلی طبیعتا باید بتواند استراتژی های خاص خود را انتخاب نماید این پژوهش از حیث نظری و روش ناسی برساختارگرایی و تحلیل تاریخی تکوینی درسطح کلان و راهبردی استوار است که به روش مطالعات اسنادی کتابخانه ای و تحلیل کیفی درچندمحور و با هدف دستیابی به متدولوژی برنامه ریزی راهبردیدرمیدریت پسماندشهری مشهدانجام شده است.