سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی –
هاجر سلاماتی –

چکیده:

شهرستان آبادان دارای ۷۸ روستا با جمعیت روستایی ۴۷۶۱۳ براساس آمار ۸۵ می باشد درمجموع این روستاها ۵۷۶۷۰ واحدهای دامی زیست می کنند بنابراین دفع این پسماندها و کاهش خطرات ناشی از آنها براساس یک مدیریت صحیح از ضروریات به شمار میرود لذا ایجاد یک سیستم مدیریت جامع زایدات دراین شهرستان از اهمیت فوق العاده ای برخوردا راست از انجا که بازیافت و تفکیک از مبدا نقش مهمی درسیستم مدیریت زایدات دارد و عملات برنامهریزی برای این دو عنصر بایددرچهارچوب برنامه های سیستم مدیریت پسماند انجام شود لذا دراین تحقیق ابتدا ۱۰ روستای به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شده سپس تعداددامهای روستایی گاو گوساله گاومیش بز و گوسفند درهرخانوار شمارش شد درنهایت کمیت و کیفیت زباله تولیدی دربخش دام دراین روستاها اندازه گیری شده است نتایج نشان میدهد سرانه تولید پسماند دامی روزانه ۰٫۴۱ کیلوگرم درروز و سرانه تولید پسماندناشی ازکل دام روستاها ۱۳۱۷٫۸ کیلوگرم درروز میب اشد