سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آلاله قائمی – کارشناس ارشد مدیریت محی طزیست دانشگاه تهران- کارشناس خبره شرکت آب منط
پونه قائمی – کارشناس ارشد مدیریت محی طزیست دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از تهیه این مقاله، تدوین برنامه مدیری تمحی طزیست، برای آن دسته از سد و نیروگا ههای بر قآب ی است که مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی آ نها انجام شد هاست. از آن جایی که در اکثر موارد، مطالعات ارزیابی اثرات زیس تمحیطیه مزمان با فاز شناخت و قبل از تصویب آن و در برخی از مواقع نیز همراه با عملیات اجرایی آغاز م یشود عملا بخش برنامه مدیری ت محی طزیست این گزار شها، به دلیل غیر مکا ندار بودن راهکارها و پیشنهادهای ارائه شده، هرگز به مرحله اجر ا درنیامده و عملاً از دستورکار خارج م یشود. به این ترتیب هیچ کنترل و ممیز ی ه م روی اثرات ناشی ا ز اجرای طرح برمحی طزیست صورت نم یگیرد. با داشتن برنامه مدیری تمحی طزیست، نه تنها خلاهای اطلاعاتی مطالعات قبلی گزار ش ارزیابی اثرات تکمیل م یشود، بلکه با توجه به مشخص بودن موقعیت اجرای طرح و مشخصات فنی آن، امکان اجرای راهکارهایکاهش اثرات، در قالب برنام ههای کاری فراهم م یشود. ارائه برنامه آموزش و پایش مناسب برای مراحل ساخت و بهر هبرداریاز پروژه و اجرای اولیه برنام ههای کاهش اثرات، از دیگر اقداماتی است که در چارچوب این خدمات دیده شد هاست