سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران بزازی – کارشناس شهرداری گرگان
مختار زرگرانی – معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری گرگان
صدیقه احمدی کمرپشتی – رئیس اداره برنامه ریزی شهرداری گرگان

چکیده:

با توجه به اهمیت نقشمدیریت اجراییدرمدیریت پسماند لزوم استفاده از روشهای علمی مدیریت احساس می شود دراین پژوهش از ترکیب دو روش تحقیق کمی و کیفی استفاده شد افراد جامعه پژوهش شامل مدیران معاونین و کارشناسان حوزه خدمات شهری شهرداری گرگان و متخصصین بیرون از سیستم شامل پیمانکاران کارشناسان و صاحب نظران مدیریت پسماند برنامه ریزی شهری و بهداشت به شیوه جلسات بحث گروهی و بررسی گزارشات و مستندات بود برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و تحلیل SWOT استفاده شد برای تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی موسوم به IFE درمجموع ۸ نقطه قوت و ۱۰ نقطه ضعف شناسایی شد برای تشکییل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی موسوم به EFE درنهایت ۸ فرصت و ۹ تهدید شناسایی و انتخاب شد براساس نتایج حاصله نمره نهایی درماتریس IFE برابر با ۲/۵۱ بود که حاکی از وضعیت نسبتا خوب نسبت به عوامل داخلی است و درماتریس EFE برابر با ۲٫۲۸ بود که نشان دهنده وضعیت نسبتا ضعیف مدیریت پسماند شهر گرگان نسبت به عوامل خارجی می باشد درادامه جهت ارایه استراتژی های بهینه سیستم مدیریت از روش SWOT و تکمیل ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی QSPM استفاده شد و در مجموع تعداد ۱۱ استراتژی جهت مدیریت بهینه سیستم معرفی شد.